HÅLLBARHET

Coronakrisen har drabbat även Borgå och nu behöver vi en ekonomiskt och ekologiskt hållbar återuppbyggnad med kommuninvånarna i fokus. Det här betyder att Borgå nu har chansen att bygga upp hållbara strukturer som även gynnar Borgå långt in i framtiden.

 

Samtidigt behöver Borgå ta ett större ansvar för att inte skjuta fram problem till följande generationer. Det gäller både klimat- och ekonomipolitik. Kommunerna i Finland har en avgörande roll för hur Finland lyckas uppnå de hållbarhetsmål som lagts upp. Jag vill vara med i arbetet och garantera att även Borgå är en föregångare i klimatarbetet och att Borgå inte finansierar sin verksamhet genom lån.

 

Exempel på konkreta åtgärder jag vill jobba för i stadsfullmäktige:

 • Att Borgå satsar på en ekologiskt och ekonomiskt hållbar återuppbyggnad efter coronakrisen.

 • Att Borgå främjar klimatsmarta lösningar som exempelvis cirkulär ekonomi i sin verksamhet.

 • Att effektivare åtgärder för att minska matsvinn inrättas och att Borgå satsar på distribution av mat som blivit över till dem som behöver.

 • Att Borgå bygger upp en hållbar ekonomi och inte lever över sina tillgångar.

 • Att Borgås nettoutsläpp är under noll år 2030.

UTBILDNING

Genom en högklassig utbildning kan Borgå ta sig ur följderna av coronakrisen. En god allmänbildning bygger grunden till ett självständigt liv för individen, och en hög utbildningsgrad ger Finland möjlighet att klara sig i den internationella konkurrensen. Borgå måste erbjuda en högklassig utbildning, både i centrum och på landsbygden. En trygg lärandemiljö är en av grundpelarna för en trygg och högklassig undervisning. Den innefattar varken mögel eller dålig inomhusluft. Ingen elev ska behöva bli sjuk i Borgås skolor. 

Borgå måste också kunna garantera undervisning för grundskoleelever nära sitt hem. Ett litet barn ska inte tvingas resa en lång väg varje dag för att ta sig till skolan. Därför måste vi även i fortsättningen kunna garantera att landsbygden kring Borgå är attraktiv genom att ha ett brett bildningsnätverk på två språk också på landsbygden.

Exempel på konkreta åtgärder jag vill arbeta för i stadsfullmäktige:

 

 • Att Borgå erbjuder en högklassig utbildning både i centrum och på landsbygden

 • Att alla elever i Borgå har tillgång till extra resurser eller hjälp i skolan ifall de är i behov av dem

 • Att alla elever, studerande och personal har en trygg lärandemiljö utan problem med inomhusluften

 • Att studiehandledningen tilldelas tillräckliga resurser för att alla elever och studerande ska få information om vidareutbildning

 • Att alla barn har rätt till en hobby som de trivs med

Copy of DSC02841.jpg

VÄLMÅENDE

Jag vill se ökade satsningar på alla kommuninvånarnas välmående. Det sker exempelvis genom att återinföra känslan av trygghet inom vården där alla kan känna att de kommer att få vård ifall de insjuknar oberoende modersmål eller hemkommun. Vi behöver hållbara lösningar inom vården, inte mer byråkrati. Därför vill jag bl.a. arbeta för att fler lågtröskel alternativ införs inom de psykologiska tjänsterna och att det satsas tillräckliga resurser på äldreomsorgen så att alla ska få åldras värdigt och få det stöd i vardagen som de behöver.

Samtidigt bereder regeringen social- och hälsovårdsreformen som kommer ha stora konsekvenser även för Borgå. Vi måste se till att reformen blir så bra som möjligt ur ett Östnyländskt perspektiv där även Borgåborna kan bli hörda. Det kommer kräva mycket förberedelser och arbete under den kommande fullmäktigeperioden.

Konkreta åtgärder jag vill jobba för i stadsfullmäktige:

 • Att antalet lågtröskeltjänster inom mentalvården utökas

 • Att skolkuratorerna fysiskt finns tillgängliga i skolorna även efter social- och hälsovårdsreformen

 • Att all äldreomsorg som Borgå erbjuder är högklassig där alla får åldras värdigt

 • Att Borgå sjukhus inte avvecklas ytterligare

 • Att alla i Borgå har tillgång till en högklassig vård oberoende av modersmål